Palvelut

ELSA Testbed palvelut

ELSA Testbed tarjoaa palveluita kaikkiin kehitysprosessin vaiheisiin aina varhaisesta ideointivaiheesta lopulliseen kenttätestaukseen. Tarjoamme myös siitä uniikin näkökulman Testbed-toimintaan, että palveluvalikoimamme kattaa myös kehitysprosessiin varsinaisen sote-testauksen ulkopuolelle jääviä osa-alueita, kuten liiketoiminnallisten valmiuksien kartoittamista, ideavaiheen arvonluontia ja prototyyppien suunnittelua ja toteutusta.

ELSA Testbed tuottaa palveluita keskitetysti kolmen organisaationsa voimin, jolloin saadaan mahdollisimman laaja näkemys kehittämisprosessiin. Alta löydät organisaatiokohtaiset kuvaukset kaikista tarjoamistamme palvelutuotteista. Mikäli mikään palveluistamme ei kuitenkaan osu yhteen juuri sinun kehittämistarpeesi kanssa, tarjoamme myös räätälöityjä kehittämispalveluita.

Prototyypin testaus sote-ympäristössä

Saat tuotteesi testattavaksi aidossa Eksoten sote-ympäristössä. Tutustumme kehittämääsi tuotteeseen ja viemme sen oikeaan ympäristöön, jossa testaamme haluttujen ominaisuuksien toimivuutta käytännön tilanteissa ja olosuhteissa. Testausasetelmassa on aina Eksoten ammattilaiset mukana tarjoamassa palautetta tuotteen käytännön toimivuudesta. Palveluun sisältyy mm.

 • Testausasetelman suunnittelu ja dokumentointi
 • Testauksen valmistelu ja mukana olevien henkilöiden perehdytys
 • Testauksen käytännön toteutus
 • Tulosten analysointi ja raportointi suunnitelman mukaisesti

Palvelu sopii jo lähes valmiille tuotteelle, jonka toimivuutta ei kuitenkaan ole vielä testattu kenttäolosuhteissa. Palvelun avulla varmistut tuotteen sotealan yhteensopivuudesta ja saat aitoihin tilanteisiin perustuvaa arvokasta tietoa tuotteen mahdollisista jatkokehitystarpeista.

Sote-asiantuntijapaneeli

Järjestämme tarpeitasi vastaavan sote-asiantuntijoista koostuvan paneelin, jossa pääset sparraamaan tuoteideasi soveltuvuutta sosiaali- ja terveysalan ympäristöön. Saat samalla näkemystä sotealan erityispiirteistä ja tarpeista. Palveluumme sisältyvät mm.

 • Asiantuntijoiden hankinta paneelia varten toimeksiannon pohjalta
 • Paneelin käytännön fasilitointi
 • Paneelin kulun ja tulosten dokumentointi
 • Tulosten raportointi asiakkaalle

Paneeli sopii tilanteisiin, joissa kehitettävä tuote on vielä ideatasolla, ja vaatii lisätietoa ja/tai validointia sotealalle sopivuudesta.

Ideasta prototyypiksi

Pääset kokeilemaan, kuinka tuoteideasi materialisoituu prototyypiksi. Palvelussa suunnitellaan ja/tai valmistetaan LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikön laboratoriotiloissa asiakkaan innovaatiosta prototyyppi.

Prototyypin suunnittelun, valmistuksen ja testauksen sisältö tehdään aina tapauskohtaisesti. Palvelukokonaisuuden sisältömahdollisuuksia ovat mm: 

 • Mekaniikkasuunnittelu 
 • Osien ja laitteiden valmistus 
 • Materiaalitestaus (metalli, muovi, puurakenteet, betoni) 
 • 3D-tulostus (prototyypin havainnollistamiseen) 
 • Laserkeilaus (rakennusten ja ympäristön 3D-mittaus) 
 • Äänimittaukset 

Palvelu sopii tuotteille, jotka ovat konseptointivaiheessa siten että tiettyjä toiminnallisuuksia halutaan kokeilla käytännössä.

Aikaisen vaiheen testauspalvelu

Tarjoamme mahdollisuuden testata aikaisen vaiheen prototyyppiä LABin sote-alan simulaatiotiloissa. Testaajina voi olla esim. opiskelijat asiantuntijaopettajan johdolla, LABin asiantuntijat tai suunniteltujen loppukäyttäjien edustajat (esim. kotihoidon asiakkaita, sote-alan työntekijöitä). Simulaatiotiloissa testaus antaa mahdollisuuden testata prototyyppiä aitoja käyttötilanteita ja -tiloja simuloivissa ympäristöissä ja olosuhteissa, joissa testaustilanteita voidaan helposti videoida, nauhoittaa tai tarkkailla. Simulaatiotiloissa testaus on nopeasti järjestettävissä, eikä testaukseen vaadita eettisiä lupia, toisin kuin toimittaessa oikeissa hoitotiloissa potilaiden parissa. Palveluun sisältyy mm.

 • Testausasetelman suunnittelu ja dokumentointi
 • Testauksen valmistelu ja mukana olevien henkilöiden perehdytys
 • Testauksen käytännön toteutus
 • Tulosten analysointi ja raportointi suunnitelman mukaisesti

Aikaisen vaiheen testauksen tavoitteena voi olla esim. käytettävyysarviointi tai soveltuvuusarviointi, joiden tulosten perusteella asiakas voi jatkaa prototyypin kehittämistä valmiiksi tuotteeksi. Käytössä olevia simulaatioympäristöjä ovat mm.

 • Kodinomainen ympäristö 
 • Kenttäolosuhde (esim. ulkotila, julkinen tila) 
 • Päivystys 
 • Sairaalahuone 
 • Leikkaussali 
 • Ambulanssi 
 • Biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratoriot 

Business case sparraus

Palvelu tuoteidean kanssa tulevalle asiakkaalle. Kehitettävä tuotteesi on vielä ideointivaiheessa, eikä sille ole vielä olemassa suoraa yksittäistä ostajaa. Tuotteesta voi olla olemassa varhaisen vaiheen prototyyppi tai alustavaa kartoitusta markkinoista.  

Palvelun tarkoituksena on sparrata tuotteen liiketoimintamallille proof-of-concept. Näin varmistutaan, että varsinainen tuotekehitys ei mene hukkaan esim. väärien ominaisuuksien kehittämiseen. Sparraus tapahtuu LAB:in Business Mill -yksikön toimesta 

Sparrauksen sisältö tehdään aina tapauskohtaisesti, pitäen kuitenkin sisällään seuraavat osa-alueet:  

 • Tuotteen markkinoiden määrittely
 • Itse tuotteen määrittely 
 • Liiketoimintamallin määrittely 

Prosessiin voi lisäksi liittyä esim. rahoituskanavien tai kumppanien kartoitusta. Tarve tälle katsotaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Palvelu sopii parhaiten kehitettävän tuotteen liiketoiminnallisten mahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Ideointi/innovointi

Pääasiassa innovaatioprosessin alkuvaiheisiin suunnattu työpajapohjainen palvelu, jossa tuotetaan, ryhmitellään ja arvioidaan uusia ideoita erilaisiin liiketoiminnallisiin haasteisiin. Saat uusia ideoita tuotteen kehitettäviin ominaisuuksiin LUT-yliopiston tapauskohtaisesti tilaisuuksiin kerätyltä asiantuntijatiimiltä.

 • Asiantuntijoiden hankinta työpajaa varten toimeksiannon pohjalta
 • Työpajan käytännön fasilitointi sisältäen mahdolliset ennakkotehtävät ja materiaalit
 • Työpajan kulun ja tulosten dokumentointi
 • Tulosten raportointi asiakkaalle

Palvelu sopii parhaiten tuotteille, jotka ovat vielä vahvasti ideointivaiheessa, ja tuotteen ominaisuuksiin voidaan vielä vaikuttaa.

Asiakasarvon analysointi

Palvelun tarkoituksena on tutkia laadullisin ja/tai laskennallisin/tilastollisin menetelmin tuotteen asiakasarvoja ja –hyötyjä yhteiskehittämisen näkökulmasta. Palvelussa hyötyjä analysoidaan tarpeen mukaan laadullisesti tai numeerisesti.  Palvelu sisältää

 • Tutustuminen analysoitavaan ratkaisuun sekä analysoitavien kohteiden valinta yhdessä asiakkaan kanssa
 • Analysointiin parhaan lähestymistavan valinta yhdessä asiakkaan kanssa
 • Analysointiin vaadittavan tiedon kerääminen
 • Asiakasarvoanalyysin suorittaminen
 • Tulosten dokumentointi ja raportointi

Palveluumme sisältyvää analysointia varten tarvittavaa tietoa hankitaan mm.

 • Asiantuntijahaastatteluilla
 • Ryhmähaastatteluilla
 • Asiantuntijatyöpajoilla
 • Lomakekyselyillä
 • Aidolla datalla mittaamalla

Palvelu voidaan toteuttaa joko varhaisessa ideointivaiheessa tai jo varsinaisessa testausvaiheessa. Ideointivaiheessa keskitytään määrittelemään, millaisia hyötyjä tuotteesta voidaan olettaa saatavan, testausvaiheessa nämä hyödyt validoidaan.

Copyright ELSA Testbed, 2019